КРЪСТЕВ - Изпълнени проекти Иновации и конкурентоспособност„СИДИ – 92“ ЕООД успешно изпълни проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет на "Сиди-92"ЕООД“, съгласно договор № BG16RFOP002-2.040-0187-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проектът постигна основната си цел да разшири капацитета на „СИДИ – 92“ ЕООД, чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския и международен пазар. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет на предприятието за високотехнологично производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост. Генерираните приходи от продажби на произведени в България продукти ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в нови модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на българските МСП. Този ефект от изпълнението на проекта съответства напълно на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, на Стратегията за развитие на МСП и ИСИС 2014-2020.

Проектът на компания „СИДИ – 92“ ЕООД се изпълни в област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС, като стимулира внедряването на мехатронни продукти в различни области на промишлеността. Проектът включи дейност, чието изпълнение е невъзможно без участието на предвиденото по проекта оборудване, което се причислява към т.нар високи, мехатронни технологии.

Обща стойност на проекта: 1 070 625.00 лв., от които 637 021.87 лв. европейско и 112 415.63 лв. национално съфинансиране.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СИДИ - 92 ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.